back to homepage  

back to Birds mainpage

 

  White-throated Sparrow  
  (Zonotrichia albicollis)  
 

White-throated Sparrow.jpg

 
     
  Distribution of the White-throated Sparrow in S. Quebec:  
  distribution map.jpg  

 

previous bird  

next bird